Văn bản QPPL và TTHC
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày đăng Tình trạng
1 TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ Về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt()

6222_to trinh chinh phu nd sua doi bo sung 171.doc
05/08/2014 Còn hiệu lực
2 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt()

1950_nd 171 sua doi 2014 moi nhat 25.7.doc
05/08/2014 Còn hiệu lực
3 BÁO CÁO Đánh giá tác động Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt()

31204_bc danh gia tac dong nd sua 171.doc
05/08/2014 Còn hiệu lực
4 15/2014/TT-BCA()

gt//uploads/vanban/pub_dir/thong tu 15-2014-tt-bca
22/04/2014 Còn hiệu lực
5 Dự thảo Giáo trình()

gt//uploads/vanban/pub_dir/giao trinh van hoa giao
08/04/2014 Còn hiệu lực
6 Dự Thảo giáo trình()

ire.com/download/g1814v6yl7t8tz8/giao_trinh.zip
08/04/2014 Còn hiệu lực
7 Dự thảo ()

gt//uploads/vanban/pub_dir/du thao to trinh tt sua
05/11/2013 Còn hiệu lực
8 Dự thảo ()

gt//uploads/vanban/pub_dir/du thao tt sua doi tt38
05/11/2013 Còn hiệu lực
9 Dự thảo ()

gt//uploads/vanban/pub_dir/thong tu sua đoi bo su
24/10/2013 Còn hiệu lực
10 Dự thảo()

gt//uploads/vanban/pub_dir/to trinh tt htgs_168.do
15/10/2013 Còn hiệu lực
11 DỰ THẢO()

gt//uploads/vanban/pub_dir/tt htgs sua 7_169.10 dc
15/10/2013 Còn hiệu lực
12 83/NQ-CP()

gt//uploads/vanban/pub_dir/2013 83nq phien hop chi
08/07/2013 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10