Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW
Ngày đăng: 26/07/2019
Ngày 24/7, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII và Quy định về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam.

Đồng chí thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó bí thư đảng ủy, Phó Cục trưởng chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị còn có lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ các đơn vị thuộc Cục.

Tại Hội nghị, CBCS các đơn vị đã nghe Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó bí thư đảng ủy, Phó Cục trưởng giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII về bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Cục trưởng truyền đạt các nội dung chính của Nghị quyết.

Cùng với quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, đơn vị cũng đã được nghe giới thiệu về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; đặc biệt là các vấn đề liên quan đến vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường; công cuộc phòng, chống tham nhũng của Ðảng và Nhà nước ta; công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước trên thế giới.

Thông qua quá trình học tập Nghị quyết, đồng chí Phó Cục trưởng yêu cầu các Chi bộ, Đảng bộ thuộc cục cần quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sỹ, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên Cảnh sát giao thông trong bảo vệ tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tiếp tục học tập, nghiên cứu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề nóng về lĩnh vực giao thông mà dư luận đang quan tâm qua đó khẳng định bản lĩnh người chiến sĩ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết.

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ chiến sĩ cũng được đồng chí Đại tá Ngô Tường Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục trình bày quy định về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam.

Đức Thắng