Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Thời điểm phát sinh trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm
Ngày đăng: 29/05/2018
Bạn Phúc Đức tại tỉnh Hòa Bình có hỏi: Ngày 19/5/2017, tôi mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới của danh nghiệp bảo hiểm X với thời hạn bảo hiểm là 1 năm (kể từ ngày 19/5/2017). Ngày 1/4/2018, tôi gây tai nạn cho anh B. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm X như thế nào?

 

Cục Cảnh sát giao thông xin trả lời bạn như sau:

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm X như thế nào được xác định trong từng trường hợp như sau:

+ Trường hợp B yêu cầu bạn bồi thường thiệt hại trước ngày 19/5/2018, doanh nghiệp bảo hiểm X có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm;

+ Trường hợp B yêu cầu bạn bồi thường thiệt hại sau ngày 19/5/2018, doanh nghiệp bảo hiểm X không có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm, vì đã quá thời hạn bảo hiểm (trách nhiệm bồi thường thiệt hại giữa A và B giải quyết bình thường theo quy định của Bộ luật dân sự);

+ Trường hợp B không yêu cầu bạn bồi thường nhưng bạn chủ động bồi thường cho B, doanh nghiệp bảo hiểm X không có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm vì không có yêu cầu của người thứ ba.

Lưu ý: doanh nghiệp bảo hiểm có thể bồi thường trực tiếp cho người được bảo hiểm hoặc cho người thứ ba bị thiệt hại tùy theo yêu cầu của người được bảo hiểm.

Theo quy định tại Điều 53 Luật kinh doanh bảo hiểm, trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phát sinh nếu người thứ ba yêu cầu người được bảo hiểm bồi thường thiệt hại do lỗi của người đó gây ra cho người thứ ba trong thời hạn bảo hiểm. Người thứ ba không có quyền trực tiếp yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bồi thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ngoài ra, trong phạm vi số tiền bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật người được bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho người thứ ba (Số tiền bảo hiểm là số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm). Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm còn phải trả các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp về trách nhiệm đối với người thứ ba và lãi phải trả cho người thứ ba do người được bảo hiểm chậm trả tiền bồi thường theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm. Tổng số tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thay mặt bên mua bảo hiểm để thương lượng với người thứ ba về mức độ bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.

BBT