Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Nghiên cứu - Trao đổi
Hướng tới 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng: Bàn về hai chữ “Đức”, “Tài”
Ngày đăng: 13/09/2018
Trong nhiều năm qua, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông đã thường xuyên đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng dưới sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Cục, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, qua đó làm tốt công tác nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao phó.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng ta về mọi mặt. Đối với Người, vấn đề quan trọng, cần đặc biệt quan tâm trong công tác xây dựng đảng đó là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng đó là những người phải vừa có đức, vừa có tài. Người chỉ rõ: “Có tài phải có đức, có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nhà nước. Có đức không có tài, như ông Bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”. Theo Người, đạo đức của người cán bộ, đảng viên là đạo đức cách mạng, được thể hiện ở sự trong sáng, thành thật, trung thực, không cơ hội; thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; biết hy sinh lợi ích cá nhân để phục tùng lợi ích tập thể, lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân. Trong hai mặt đức và tài thì Người coi đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” của người cán bộ, đảng viên. Người dạy: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Người còn căn dặn: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Vì vậy, người cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực và môi trường công tác.

Hiện nay, được sự quan tâm, chăm lo xây dựng của cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ năng lực ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn tình hình thì đội ngũ kiểm tra, giám sát còn thiếu về số lượng, yếu về năng lực chuyên môn, nhất là ở cấp cơ sở. Do vậy, để đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát của Ðảng ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới thì việc xây dựng tiêu chuẩn đức và tài trong nhân cách người cán bộ kiểm tra, giám sát của Ðảng là một trong những nội dung rất quan trọng.

“Đức” của người cán bộ kiểm tra, giám sát trước hết là lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với chế độ và ý thức trách nhiệm cao trong công việc. Đây là những phẩm chất cốt lõi, cơ bản của người làm công tác kiểm tra, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác. Chúng tạo ra cái "tâm" trong sáng để cán bộ kiểm tra có thể vượt qua mọi sự cám dỗ, có bản lĩnh bảo vệ cái tốt, cái đúng, có dũng khí, kiên quyết đấu tranh loại bỏ khỏi hàng ngũ Ðảng những cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng có hành vi tham ô, lãng phí, quan liêu, tham nhũng; khi xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng phải bảo đảm tính khách quan, công minh, chính xác, kịp thời, thấu tình, đạt lý; tôn trọng sinh mệnh chính trị của người cán bộ, đảng viên và giữ uy tín tổ chức đảng. “Ðức” của người cán bộ kiểm tra, giám sát còn thể hiện tính không thiên vị, định kiến, không có động cơ cá nhân hoặc chạy theo tình cảm riêng tư mà luôn đặt lợi ích của Ðảng, lợi ích của tập thể lên hàng đầu; tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết, tình thương yêu đồng chí, góp phần chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên.

Dưới sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Cục CSGT, lực lượng CSGT luôn nỗ lực
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao phó

Đối với người cán bộ kiểm tra, giám sát, “Tài” được hiểu là những người nắm vững chủ trương, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương pháp cơ bản tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ðảng; thực hiện phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật Ðảng linh hoạt, sáng tạo; hiểu biết rộng nhiều lĩnh vực, nhưng phải tinh thông nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ðảng. “Tài” của người cán bộ kiểm tra, giám sát còn thể hiện ở việc nắm bắt tốt diễn biến, tâm lý của đối tượng được kiểm tra, giám sát; có tư duy khoa học, khả năng tổng hợp, rút ra những bài học kinh nghiệm từ công tác thực tiễn, kịp thời đề xuất những biện pháp, giải pháp và tìm ra nguyên nhân của khuyết điểm, tồn tại, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ðảng.

Như vậy, có thể nói đức và tài là hai tiêu chuẩn quan trọng không thể thiếu trong việc hình thành nhân cách của người cán bộ nói chung và người cán bộ ngành kiểm tra Ðảng nói riêng. Việc xây dựng, tu dưỡng, rèn luyện hai tiêu chuẩn này là nền tảng quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, góp phần xây dựng Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Để làm được điều đó, cần làm tốt những nội dung sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp về vai trò của cán bộ kiểm tra đối với công tác kiểm tra, giám sát nói riêng và sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung để cấp ủy tăng cường quan tâm, chăm lo, xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp và nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, tâm huyết của từng cán bộ kiểm tra đối với nhiệm vụ bản thân đang đảm nhiệm.

Thứ hai, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, có kỹ năng kiểm tra, giám sát thuần thục, tác phong công tác cụ thể, khoa học, thích ứng trong mọi tình huống. Cùng với quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra, cấp ủy, ủy ban kiểm tra phải khuyến khích, phát huy được ý thức tự học, tự rèn luyện của từng đồng chí cán bộ kiểm tra, đây là giải pháp bền vững nhất trong việc nâng cao phẩm chất, năng lực người cán bộ kiểm tra hiện nay.

Thứ ba, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ kiểm tra luôn giữ vững niềm tin vào Đảng, vào chế độ; nâng nhận thức, tinh thần đề cao cảnh giác, kiên quyết chống lại các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, tha hóa phẩm chất đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức cách mạng và tính tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật và thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Thứ tư, ủy ban kiểm tra các cấp nghiên cứu ban hành chuẩn mực cụ thể của cán bộ kiểm tra phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị để cán bộ kiểm tra có cơ sở, căn cứ phấn đấu, rèn luyện, trau dồi, đồng thời là cơ sở, căn cứ thực hiện việc quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, sử dụng cán bộ kiểm tra.

Trong nhiều năm qua, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông thường xuyên nhận được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Cục, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục. Từ ngày thành lập (năm 2000) đến nay, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Cục luôn chú trọng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên, thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong công tác, đã thường xuyên đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; chủ động tham mưu, giúp Đảng ủy Cục Cảnh sát giao thông thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do Đảng ủy Cục giao; góp phần quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng Đảng bộ Cục ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thành Công

Các tin khác liên quan