Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / 70 năm học tập 6 điều Bác Hồ dạy CAND
70 năm Công an nhân dân với Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 06/06/2018
Cách đây hơn 70 năm, từ thắng lợi vang dội của chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông năm 1947, làm thất bại chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh", tạo bước ngoặt quan trọng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 27-3-1948 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc trong đó xác định: “...mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công".

Nhằm quán triệt, động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước thực hiện Chỉ thị, ngày 11-6-1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, nêu rõ mục đích, mục tiêu, phương pháp, bổn phận, trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam tham gia thi đua ái quốc và khẳng định niềm tin vào thắng lợi của công cuộc kháng chiến, kiến quốc: “...Ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Phong trào sôi nổi. Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp về mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp chúng ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi tới thắng lợi cuối cùng. 

Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi”2. Ngay sau khi được đăng trên báo Cứu quốc số 968, ngày 24-6-1948, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác đã trở thành hiệu triệu, nhanh chóng lan tỏa, thấm sâu, khơi dậy, cổ vũ, động viên lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tiếp nối tinh thần: “thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; tạo động lực to lớn để cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại ấy, ngày 11-6 hằng năm trở thành Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.

Bác Hồ đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ (Xuân Quý Mão 1963).

Đối với Công an nhân dân Việt Nam, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ ban đầu đã được cán bộ, chiến sĩ CAND quán triệt, khắc ghi, quyết tâm thực hiện, lập công trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng.

Trong kháng chiến chống Pháp, những nội dung trọng tâm của thi đua ái quốc trong CAND gắn chặt với phong trào: “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; tăng cường công tác điệp báo, xây dựng cơ sở chính trị và quân sự trong lòng địch; làm tốt nhiệm vụ diệt ác, phá tề, trừ gian, trấn áp các tổ chức phản động, bảo vệ an ninh, trật tự vùng tự do, bảo vệ bí mật quân sự, bí mật nội bộ... 

Cùng với đó CAND đã động viên, hướng dẫn quần chúng nhân dân với tinh thần thi đua yêu nước, tích cực tham gia phong trào “ba không” phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền chiến lược, “bảo mật phòng gian”, “ngũ gia liên bảo”, “thập gia liên bảo”...; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các lực lượng cách mạng tổ chức tấn công các mục tiêu quân sự của địch, tham gia góp phần vào thắng lợi của các chiến dịch quân sự lớn, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương lớn cho miền Nam tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy khó khăn, gian khổ, ở miền Bắc, hưởng ứng phong trào thi đua “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, CAND đã quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa thành phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân, vì thống nhất đất nước” (1964); “Vì An ninh Tổ quốc, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược” (1966); “Lập công bảo vệ An ninh Tổ quốc, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ sự nghiệp thống nhất đất nước” (1974)... 

Các phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ cùng với phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, tạo động lực to lớn, động viên cán bộ, chiến sĩ công an mưu trí, dũng cảm, đập tan âm mưu, hoạt động bạo loạn, gây phỉ, chiến tranh tâm lý, chiến tranh phá hoại của địch; bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, đánh bại chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, góp phần bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 

Trên chiến trường miền Nam, được sự chi viện của miền Bắc, lực lượng An ninh miền Nam đã cùng quân giải phóng và các lực lượng cách mạng đồng cam cộng khổ, bám đất bám dân tiến hành đấu mưu, đấu trí, đấu pháp, đấu lực với địch trên cả ba vùng chiến lược rừng núi, nông thôn đồng bằng, đô thị bảo vệ các tổ chức của Đảng, động viên nhân dân thành lập “Hội đồng bảo vệ an ninh xã, ấp”, tham gia phong trào “bảo mật phòng gian”, “bảo vệ trị an”... và phát triển chiến tranh nhân dân rộng khắp, liên tục tấn công làm thất bại nhiều kế hoạch chiến dịch như: “Tình báo đại chúng”; “phượng hoàng”; “thiên nga” của Mỹ - ngụy... 

Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lực lượng điệp báo, an ninh vũ trang đã đi trước, mở đường, tích cực tham gia vào các mũi tiến công đập tan các tổ chức tình báo gián điệp, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, hưởng ứng phong trào thi đua: “Tất cả vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc nhân dân”, “Tất cả vì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” và phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước phát động, tại Hội nghị Công an toàn quốc hằng năm, Bộ Công an đã duy trì và phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng... 

Với những hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tính chất công tác, chiến đấu của từng lực lượng, đơn vị, địa phương, các phong trào thi đua có bước phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thực sự là đòn bẩy thúc đẩy thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó, tập trung vào các khâu đột phá, khắc phục khâu yếu, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, giành những chiến công, thành tích mới trên các mặt công tác, chiến đấu góp phần hết sức quan trọng vào sự thành công của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 70 năm thực hiện phong trào thi đua ái quốc chúng ta cùng nhận thức sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người xây dựng, đặt nền móng, đã “nâng quan điểm về thi đua lên một tầm tư tưởng, coi thi đua là một phẩm chất đạo đức, thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam”3, tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo để thi đua yêu nước trở thành một động lực rất quan trọng, xuyên suốt trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

Tư tưởng của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”4 cùng với nhiều chỉ dạy quan trọng khác về thi đua yêu nước về cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, cho Tổ quốc, nhân dân… ngày nay đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong lý luận cách mạng Việt Nam, tiếp tục tỏa sáng, động viên, dẫn dắt phong trào thi đua yêu nước, phong trào cách mạng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong giai đoạn mới.

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 70 năm quán triệt thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc và làm theo Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ Công an luôn nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, chấp nhận hy sinh, gian khổ, vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua, lập nhiều thành tích, chiến công, xây dựng đắp nên truyền thống CAND Việt Nam anh hùng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ  CAND trong các giai đoạn cách mạng đã trở thành biểu tượng cao đẹp, tấm gương sáng trong vườn hoa cách mạng của phong trào thi đua yêu nước thời đại Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực bên cạnh những thuận lợi, vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp tới an ninh quốc gia của các quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) phát triển với tốc độ và quy mô chưa từng có đang làm thay đổi nhận thức, phong cách quản lý, làm việc và cách thức giao tiếp của con người. 

Ở trong nước, các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” các lực lượng vũ trang ở Việt Nam với những phương thức, thủ đoạn mới, thâm độc, tinh vi, xảo quyệt hơn. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội mặc dù đã được kiềm chế nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có mặt biểu hiện nghiêm trọng hơn; một số cán bộ, chiến sĩ Công an có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ, kén việc, chọn vị trí công tác, ý thức tổ chức kỷ luật kém, đạo đức, lối sống sa sút, thoái hóa, biến chất làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, hình ảnh và truyền thống của lực lượng CAND. 

Bối cảnh nêu trên đã và đang đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn, phức tạp đối với lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang tuyệt đối tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc, quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và chủ đề phong trào thi đua trong cả nước, giai đoạn 2016 - 2020: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, cấp ủy Đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cần tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND về giá trị lịch sử và thời đại của Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong việc phát huy nguồn lực sức mạnh chính trị, tinh thần trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, cần tiếp tục làm rõ vị trí, vai trò, tính tất yếu của công tác thi đua, làm cho phong trào thi đua yêu nước thêm cách mạng, tự giác với đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ CAND; khắc sâu nhận thức, thi đua yêu nước trong CAND, có mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, đem lại cuộc sống bình yên, an toàn hạnh phúc cho nhân dân, góp phần phục vụ thắng lợi sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và nhiệm vụ công tác quốc phòng.

Hai là, nội dung thi đua cần thiết thực, xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, cụ thể hóa thành những chỉ tiêu thi đua, quy định kết quả đạt được, thời gian hoàn thành. Theo đó tập trung nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, cấp ủy Đảng, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương những chủ trương, giải pháp chỉ đạo toàn diện công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, góp phần ổn định chính trị, nhất là những địa bàn chiến lược, trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng của đất nước, phục vụ đắc lực quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ba là, biện pháp, hình thức thi đua cần phong phú, phù hợp điều kiện thực tiễn công tác, chiến đấu, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với những giải pháp thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 04/CT-BCA về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào: “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và Công điện ngày 6-4-2018 của Bộ Công an về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong CAND; Công điện ngày 15-4-2018 của Bộ Công an về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phát huy những hành động đẹp, tấm gương đẹp trong lực lượng CAND. 

Hướng các phong trào thi đua vào việc thực hiện khẩu hiệu: “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật, có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”.

Bốn là, chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện phong trào thi đua; đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác khen thưởng, bảo đảm tính chính xác, dân chủ, công khai, minh bạch và điển hình; quan tâm phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương tận tụy, anh dũng mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, công tác, học tập, lao động, nghiên cứu khoa học để nhân rộng trong phạm vi đơn vị, địa phương và toàn lực lượng CAND. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, hạn chế đẩy lùi các mặt tiêu cực, tập trung phản ánh những khó khăn, phức tạp, hiểm nguy, sự cống hiến, hy sinh to lớn của nhân dân và cán bộ, chiến sỹ Công an trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm; phản ánh, cổ vũ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng hình ảnh đẹp người CAND trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Năm là, các cấp ủy Đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cần quán triệt lời dạy của Bác: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; từ đó, tự giác học tập, rèn luyện, nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương mình, phấn đấu, mỗi lực lượng, mỗi đơn vị, địa phương ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến, xuất sắc. 

Bên cạnh đó, với trách nhiệm của mình Công an các đơn vị, địa phương, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an cần thường xuyên gắn bó, hướng dẫn, động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong đảm bảo an ninh, trật tự.

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

Các tin khác liên quan