Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
THỂ LỆ LIÊN HOAN PHIM TOÀN QUỐC VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2010
Ngày đăng: 24/05/2010
THỂ LỆLIÊN HOAN PHIM TOÀN QUỐC VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2010

Thực hiện Công văn số 109, ngày 16 tháng 04 năm 2009 của Ủy ban ATGT Quốc gia về việc phát động và tổ chức Liên hoan phim về an toàn giao thông năm 2010 (viết tắt là LHPTQ/ATGT-2010); Để tiếp tục thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 32/2007/NQ-CP cña ChÝnh phñ vÒ c¸c gi¶i ph¸p cấp bách kiÒm chÕ tai n¹n giao th«ng (TNGT) vµ ïn t¾c giao th«ng, Ban Tổ chức LHPTQ/ATGT-2010 ban hành Thể lệ Liên hoan phim toàn quốc về trật tự an toàn giao thông năm 2010 như sau:

Điều 1: Mục đích LHPTQ/ATGT-2010

1. Thông qua Liên hoan phim toàn quốc, tuyên truyền rộng rãi đến mọi đối tượng tham gia giao thông các chủ trương của Đảng, Quốc Hội và Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nâng cao hiểu biết và ý thức của nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ nhằm kiềm chế gia tăng, giảm dần TNGT và ùn tắc giao thông.

2. Đề cao vai trò và ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước và Tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện các giải pháp mà trong NghÞ quyÕt sè 32/2007/NQ-CP cña ChÝnh phñ đề ra.

Điều 2: Nội dung và hình thức phim dự thi

1. Phim dự thi phải chuyển tải nội dung, chủ đề tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật về TTATGT đường bộ; góp phần thực hiện có hiệu quả NghÞ quyÕt sè 32/2007/NQ-CP cña ChÝnh phñ về c¸c gi¶i ph¸p kiÒm chÕ gia t¨ng vµ tiÕn tíi gi¶m dÇn TNGT vµ ïn t¾c giao th«ng.

2. Thể loại phim tham gia dự thi gồm 5 thể loại:

- Phóng sự;

- Tài liệu;

- Khoa giáo;

- Tiểu phẩm;

- Ca nhạc.

Điều 3. Đối tượng dự thi

Tất cả cơ quan, tổ chức, các nhà làm phim đều được đăng ký dự thi. Đầu mối đăng ký dự thi LHPTQ/ATGT-2010:

1. Ở địa phương: Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Ở Trung ương: Các Bộ, Ngành, các cơ quan và các tổ chức chính trị, xã hội đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức LHPTQ/ATGT-2010.

Điều 4. Điều kiện phim dự thi

1. Các phim tham gia LHPTQ/ATGT-2010 phải thể hiện rõ chủ đề tư tưởng tuyên truyền, giáo dục vận động, hướng dẫn chấp hành Pháp luật về giao thông với chủ đề “Hiểm họa sau khi uống rượu, bia với người điều khiển phương tiện giao thông”; kinh nghiệm và giải pháp để giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc về tình hình TTATGT ở địa phương có liên quan đến việc nhập khẩu, sản xuất, lưu thông, sử dụng rượu, bia, góp phần phòng ngừa, kiềm chế TNGT.

2. Mỗi địa phương, đơn vị dự thi không quá 3 phim.

3. Phim phóng sự, tài liệu thời lượng không dài quá 20 phút và không ngắn dưới 5 phút; các phim còn lại thời lượng không dài quá 30 phút và không ngắn dưới 10 phút. Phim phải sản xuất trong năm 2009, 2010 và chưa tham gia dự thi. Ban tổ chức khuyến khích phim gửi sớm và đã phát sóng trên Đài Truyền hình trung ương và địa phương. Những phim này được Ban tổ  chức xem xét cộng thêm điểm khi xét giải.

4. Tất cả các phim phải làm băng video VHS, hệ PAL; phim khác hệ PAL, Ban tổ chức không chấp nhận.

5. Ban tổ chức chỉ nhận phim dự thi thuộc 5 thể loại qui định tại điểm 2, Điều 2.

6. Phim dự thi phải đảm bảo chất lượng về nội dung và nghệ thuật. Mỗi phim một băng riêng, kèm theo bản tóm tắt nội dung. Phim dự thi phải dán nhãn băng, ghi rõ (đơn vị dự thi, tên phim, thể loại, thời lượng chiếu, ngày gửi).

Điều 5. Hình thức thi

1. Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố phát động cuộc thi và tổ chức thi LHP/ATGT-2010 ở cấp tỉnh, thành phố để chọn ra tối đa 03 phim xuất sắc nhất để dự thi LHPTQ/ATGT-2010 tại Hà Nội.

2. Tất cả các phim dự thi hợp lệ được trình chiếu, chấm thi theo thứ tự chữ cái A,B,C đầu tiên của tên phim và được bố trí theo lịch thi của Ban tổ chức.

Điều 6. Ban giám khảo

Căn cứ nhiệm vụ của Ban tổ chức LHPTQ/ATGT-2010 được qui định tại điểm 3, Điều 2 Quyết định số: 162/QĐ-UBATGTQG ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia, Ban tổ chức Quyết định thành lập Ban giám khảo, ban hành Quy chế làm việc cảu Ban giám khảo và các quy định liên quan đến việc chấm thi bảo đảm công khai, minh bạch và khách quan.

Điều 7. Giải thưởng

1. Tặng cho các phim được giải; mỗi thể loại một huy chương vàng; hai huy chương bạc, ba huy chương đồng. (Tùy theo số lượng phim, mỗi thể loại dự thi, Ban tổ chức sẽ trình Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia tăng thêm hoặc giảm số lượng huy chương các loại).

2. Ủy ban ATGT Quốc gia tặng huy chương vàng kèm theo số tiền thưởng 10.000.000 đồng; Huy chương bạc kèm theo tiền thưởng 7.000.000 đồng; Huy chương đồng kèm theo tiền thưởng 5.000.000 đồng.

3. Ban tổ chức LHPTQ/ATGT-2010 thưởng 3.000.000 đồng cho các phim dự thi đạt kết quả xuất sắc từng mặt.

4. Ủy ban ATGT Quốc gia và Đài Truyền hình Việt Nam tặng Cờ lưu niệm LHPTQ/ATGT/2010 cho tất cả các đơn vị tham gia thi.

Điều 8. Tổ chức Chung kết LHPTQ/ATGT-2010

1. LHPTQ/ATGT-2010 dự kiến khai mạc vào trung tuần tháng 11 năm 2010 tại thành phố Hà Nội (Thời gian và địa điểm cụ thể Ban Tổ chức có thông  báo sau).

2. Các địa phương, đơn vị dự thi có công văn đăng ký tham gia thi LHPTQ/ATGT-2010 chậm nhất là ngày 30 tháng 06 năm 2010.

3. Phim dự thi gửi về Ban tổ chức chậm nhất là ngày 30 tháng 10 năm 2010 bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (những nơi ở xa).

4. Công văn đăng ký và phim dự thi gửi về Ban tổ chức, theo địa chỉ sau đây:

Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Số 1,  Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên - TP. Hà Nội; ĐT: 0436525839 và 0436525838, Fax: 043.8220885).

5. Ban tổ chức sao băng các phim đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng làm tư liệu cấp cho các địa phương để tuyên truyền ở cơ sở. Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam lựa chọn phát sóng các phim đạt giải có nội dung tốt để tuyên truyền trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Điều 9. Kinh phí thực hiện

1. Ủy ban ATGT Quốc gia cấp kinh phí tổ chức Chung kết LHPTQ/ATGT-2010 tại Hà Nội.

2. Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW cấp kinh phí tổ chức Liên hoan phim ở địa phương mình, trích từ kinh phí thực hiện các Nghị định của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông của địa phương.

Điều 10

Ban ATGT tỉnh, thành phố, các đơn vị, ban ngành trực thuộc Trung ương tham gia LHPTQ/ATGT-2010, Ban giám khảo LHPTQ/ATGT-2010 căn cứ các quy định trong Thể lệ này để thực hiện. Quá trình triển khai có  vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Ban tổ chức LHPTQ/ATGT-2010 để giải quyết

Nơi nhận:                  

- Các Bộ, cơ quan TW;

- Ban ATGT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Đ/c Cao Xuân Hồng – PTCT TC VII ;

- Thành viên Ban Tổ chức Hội thi;

- Ban Giám khảo Hội thi;

- Văn phòng Thường trực UBATGTQG;

- Lưu: VT, P1, P3/Cục CSGT ĐB - ĐS.  

                       

CỤC TRƯỞNG CỤC CSGT ĐB - ĐS

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng