Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / 70 năm học tập 6 điều Bác Hồ dạy CAND
Lực lượng CAND thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phần 2)
Ngày đăng: 06/03/2018
Giai đoạn 1975 đến nay, phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, có sự chỉ đạo sát sao, xuyên suốt trong toàn lực lượng CAND.

Giai đoạn 1975 đến nay

Đất nước thống nhất, cả nước tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Giai đoạn này, phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, có sự chỉ đạo sát sao, xuyên suốt trong toàn lực lượng CAND.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Tất cả vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc nhân dân”, “Tất cả vì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” do Đảng, Nhà nước phát động, lực lượng CAND đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” bằng những hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, phong trào được chia thành từng bước cụ thể, định rõ thời gian tập trung thực hiện, sát hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của từng lực lượng, đơn vị, địa phương. 

Nội dung các bước tiến hành luôn gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng lực lượng CAND. Phong trào đã tạo làn sóng thi đua mạnh mẽ, động viên CBCS, công nhân viên Công an ra sức thi đua lập chiến công xuất sắc, đóng góp công sức vào sự nghiệp kiến quốc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngày 25-6-1980, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 92-CT/TW mở cuộc vận động “Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.   

Quán triệt sự chỉ đạo của Ban Bí thư, lãnh đạo Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ban hành Chỉ thị số 04 ngày 23-5-1983, Chỉ thị số 03 ngày 2-6-1984 về “Phát động phong trào học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều dạy của Bác Hồ kính yêu đối với CAND”.

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước (từ 1986 đến nay), nước ta đứng trước những cơ hội và thách thức lớn: Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, kích động gây bạo loạn, lật đổ để chống phá cách mạng Việt Nam; tình trạng tham nhũng, tiêu cực; các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra hết sức nặng nề. 

Xác định công tác xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giữ vị trí then chốt, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. 

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về tiếp tục học tập và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới để triển khai, thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Cùng với các cấp, các ngành, các địa phương, lực lượng CAND đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Chỉ thị số 23-CT/TW về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, ngày 27-3-2003 của Ban Bí thư khóa IX; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 3-2-2007 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 27-CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Trong triển khai thực hiện, Công an các đơn vị, địa phương đã nghiên cứu, biên soạn nhiều tài liệu; tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai, thực hiện nhiều cuộc vận động, hội thảo  khoa học – thực tiễn, nhất là đã tổ chức cho CBCS sinh hoạt chính trị, liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với bình xét, phân loại CBCS trong tổng kết công tác năm; xây dựng chương trình hành động; ghi sổ tu dưỡng; phát động các đợt thi đua ngắn, thi đua đặc biệt, ký kết giao ước thi đua, báo công dâng Bác; phát động học tập gương CBCS Công an mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, liêm khiết, tận tụy trong công việc, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến v.v… 

Các hoạt động trên đã tác động mạnh đến nhận thức và hành động của CBCS, góp phần bổ sung nhận thức mới sâu sắc, toàn diện về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý nghĩa khoa học và sự vận dụng sáng tạo Sáu điều Bác Hồ dạy vào từng lĩnh vực công tác Công an trong thời kỳ mới, làm cho phong trào thêm phong phú, sinh động, phát triển sâu rộng.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của lực lượng CAND với những chủ đề, phương pháp, nội dung thi đua phù hợp, thiết thực với thực tiễn công tác; chỉ đạo đơn vị chức năng nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng, tạo cơ sở, hành lang pháp lý áp dụng thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, hằng năm, tại Hội nghị Công an toàn quốc, Bộ Công an đã duy trì và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. 

Nội dung các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, có nhiều đổi mới về phương pháp, hình thức, tạo điểm nhấn, phát huy sức mạnh của toàn lực lượng, ra sức thi đua, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an tận tụy, mưu trí dũng cảm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, biểu dương, khen thưởng đều có sự thống nhất giữa việc học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác trong lực lượng CAND. 

Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tranh thủ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong việc giám sát CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hình ảnh các trụ sở Công an luôn sáng ánh đèn để tiếp nhận thông tin của người dân hằng đêm kể cả ngày nghỉ, ngày lễ,Tết; hàng vạn CBCS Công an ngày đêm có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”; hình ảnh những CBCS CAND lao mình xuống dòng nước xiết, dầm mình trong lũ dữ, không ngại hiểm nguy lao vào đám cháy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; hình ảnh những CBCS chăm sóc người bị nạn, thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân, người dân gặp khó khăn, người lang thang cơ nhỡ, giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa… đã tạo được niềm tin vững chắc trong nhân dân.

Bằng những việc làm cụ thể, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, xây dựng hình ảnh đẹp của người CBCS Công an trong lòng nhân dân, góp phần to lớn xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. 

Chiến công của các Anh hùng liệt sĩ Lâm Văn Thạnh (Công an tỉnh Lâm Đồng); Lưu Thế Hà (Cục Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp), Lê Thanh Á (Công an TP Hải Phòng), Phạm Văn Chiến (Công an tỉnh Hà Giang), Nguyễn Văn Ngữ (Công an TP Hà Nội), Phạm Văn Cường (Công an tỉnh Lai Châu), Nguyễn Thành Dũng (Công an TP Hồ Chí Minh), Lường Phát Chiêm (Công an tỉnh Sơn La), Phạm Phi Long (Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Tiến (Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội), Lưu Minh Thức (Công an tỉnh Hà Giang)… và hàng nghìn CBCS Công an hy sinh, bị thương trong thực hiện nhiệm vụ đã không tiếc máu xương, chiến đấu kiên cường, dũng cảm góp phần bảo vệ vững chắc nền an ninh, trật tự của Tổ quốc, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân v.v… đó là những bằng chứng về kết quả to lớn của phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

(còn tiếp)

BBT