Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Nghiên cứu - Trao đổi
Khẩn trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Ngày đăng: 17/01/2018
Sáng 15-1, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 diễn ra trong 2 ngày (15 và 16-1-2018) nhằm tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 trong lực lượng CAND.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của Bộ Công an và lực lượng CAND trong năm 2017 vừa qua.

Đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ: Năm 2017, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, đất nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; song chúng ta tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 6,81% là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm chăm lo, bảo đảm. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực được đẩy mạnh và thu được những kết quả cụ thể, rõ rệt. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư khẳng định, đạt được những kết quả nêu trên là nhờ có sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có đóng góp to lớn của lực lượng CAND. Những kết quả công tác năm 2017 đã được nêu đầy đủ, toàn diện trong báo cáo của Bộ Công an. Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm 6 mặt kết quả quan trọng nổi bật mà lực lượng CAND đã đạt được trong năm 2017 vừa qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ khóa XII- năm bản lề có ý nghĩa quyết định thắng lợi của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới để phát triển nhanh và bền vững. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp...

Nếu chúng ta không chủ động nhận diện, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức sẽ tăng nguy cơ tụt hậu, nguy cơ mất an ninh, an toàn, tác động lớn đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta.... Bối cảnh tình hình đó đặt ra cho lực lượng CAND nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi phải nỗ lực cao hơn nữa, tiếp tục phấn đấu hoàn thành hơn nữa các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị lực lượng CAND phải đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an. Cần nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, TTATXH đã đề ra trong các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; thực hiện thật tốt các chiến lược, chương trình quốc gia về đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Mọi hoạt động của lực lượng Công an phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước.

Công an phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, tạo sự chuyển biến rõ nét về TTATXH, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, an ninh, an toàn để đất nước phát triển nhanh và bền vững...

Nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích tình hình; phát hiện từ sớm các mối đe dọa đến lợi ích, an ninh quốc gia, TTATXH để chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp về chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT; kiên quyết không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, triển khai các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, TTATXH, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, Nhà nước.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước và của ngành Công an. 

Chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở. Tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để gia tăng tội phạm. Trong điều tra, xử lý tội phạm phải làm một cách kiên quyết, bài bản, thận trọng, đúng quy định, nêu cao tinh thần "thượng tôn pháp luật", không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai. 

Tích cực, chủ động tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý có hiệu quả các sự cố thiên tai và cứu hộ, cứu nạn... Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; chủ động rà soát, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. 

Đồng chí Tổng Bí thư lưu ý, lực lượng CAND cần tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. 

Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân và huy động các nguồn lực để bảo đảm vững chắc ANTT. 

Làm tốt công tác dân vận; đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng cụ thể, thiết thực hơn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, bộ, ngành, nhất là với Quân đội nhân dân, các cơ quan tư pháp trong công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đảng bộ Công an Trung ương phải tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII, khẩn trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an thật sự tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của từng cấp Công an; điều chỉnh, bố trí về tổ chức bộ máy Bộ Công an một cách hợp lý, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới và phát triển, có lộ trình, bước đi phù hợp, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài...

Tổng Bí thư tin tưởng, với những nỗ lực, quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, với đội ngũ cán bộ trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng CAND sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu đáp từ, nêu rõ: Lực lượng CAND rất vinh dự, tự hào được đồng chí Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, hy sinh to lớn và những kết quả, chiến công, thành tích mà lực lượng Công an đã đạt được trong năm 2017, cũng như chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục. 

Toàn lực lượng CAND xin nghiêm túc tiếp tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư; đồng thời, ý thức sâu sắc rằng đây là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tiếp theo, trước mắt là năm 2018.

Lực lượng CAND sẽ tổ chức quán triệt, cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong thời gian tới...

Anh Hiếu