Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Liên hoan phim toàn quốc về ATGT
Ban giám khảo Liên hoan phim toàn quốc về ATGT năm 2017
Ngày đăng: 30/11/2017

ỦY BAN ATGT QUỐC GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC LHPTQ/ATGT-2017

    Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số:  483  /QĐ-BTC

          Hà Nội, ngày  27  tháng  11  năm  2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký Liên hoan phim toàn quốc về

An toàn giao thông năm 2017

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM TOÀN QUỐC

VỀ ATGT NĂM 2017 (LHPTQ/ATGT-2017)

Căn cứ Quyết định 22/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 06 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Kế hoạch số 232/KH-UBATGTQG ngày 13/7/2017 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-UBATGTQG ngày 02/8/2017 của UBATGTQG về việc thành lập Ban tổ chức liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2017;

Theo đề nghị của Ban tổ chức liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2017;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2017, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Đại tá Lê Xuân Đức – Phó Cục trưởng Cục CSGT, Trưởng ban;

2. Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng 4, Cục CSGT, Ủy viên thường trực;

3. Ông Uông Việt Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, Ủy viên;

4. Bà Trần Ngọc Bích, Trưởng phòng Chào buổi sáng, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam, ủy viên;

5. Đại diện Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND;

6. Ông Nguyễn Khải Hưng, NSND, Nguyên Giám đốc Hãng phim truyện – Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên

7. Biên kịch, đạo diễn phim tài liệu Trần Phương Thủy, ủy viên;

8. Trung tá Hoàng Thị Thanh, cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát giao thông, ủy viên;

Điều 2. Thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban giám khảo gồm các ông, bà có tên sau:

1. Thượng úy Trịnh Thị Phương Anh - Cán bộ Phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, Cục CSGT, Tổ trưởng;

2. Trung úy Đặng Bích Liên - Cán bộ Phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT - Cục CSGT, tổ viên.

3. Ông Lê Việt Hoàng - Chuyên viên văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, tổ viên;

4. Ông Đặng Minh Đức, Chuyên viên phòng Trách nhiệm xã hội, Công ty ô tô Toyota Việt Nam, tổ viên;

Điều 3. Ban Giám khảo liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2017 có nhiệm vụ sau:

- Thành lập các tổ giám khảo chấm thi;

- Xây dựng lịch tiến hành chấm thi và xét chọn giải thưởng;

- Ban giám khảo, tổ thư ký tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các ông, bà có tên ở Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia (để b/c);

- Cục CSGT (để t/h);

- Văn phòng UBATGTQG (để t/h) ;

- Thành viên Ban tổ chức;

- Website csgt.vn và antoangiaothong.gov.vn;

- Lưu: VT, Cục CSGT.

TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH CHUYÊN TRÁCH

ỦY BAN ATGT QUỐC GIA

Khuất Việt Hùng