Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Liên hoan phim toàn quốc về ATGT
Thể lệ Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2017
Ngày đăng: 08/08/2017

ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 270 /QĐ-UBATGTQG

                
Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm  2017

                                                                                   

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Thể lệ Liên hoan phim toàn quốc
về an toàn giao thông năm 2017

-----------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA

 

Căn cứ Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Kế hoạch số 232/KH-UBATGTQG ngày 13 tháng 7năm 2017 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2017;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Liên hoan phim,


QUYẾT ĐỊNH:
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ “Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2017”.

Điều 2. Giao cho Ban Tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2017 hướng dẫn và thực hiện Thể lệ này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức, cá nhân tham gia Liên hoan phim và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các PCT UB ATGT QG (để b/c);
- Các cơ quan thành viên UBATGTQG;
- Hội LHPN VN;
- TLĐLĐ VN;
- Bộ VH,TT&DL;
- Hội Điện ảnh VN;
- Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan thông tấn, báo chí;
- Website: UBATGTQG, Cục CSGT;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


( đã ký)

 

Khuất Việt Hùng

 

THỂ LỆ

LIÊN HOAN PHIM TOÀN QUỐC VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2017
(Được ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBATGTQG
 ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia)

 

I. NỘI DUNG VÀ THỂ LOẠI PHIM

1. Nội dung                    

Phim tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2017 (LHP/ATGT/2017) phải thể hiện rõ chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong Thanh, Thiếu niên”, tập trung các nội dung chủ yếu: vị trí và vai trò của thanh, thiếu niên trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT); tấm gương thanh, thiếu niên tiêu biểu trong công tác bảo đảm TTATGT và xây dựng văn hóa giao thông; thực trạng tình hình chấp hành pháp luật về TTATGT trong thanh, thiếu niên; công tác giáo dục văn hóa giao thông cho đối tượng thanh thiếu niên tại gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và các đoàn thể, tổ chức xã hội; kinh nghiệm, giải pháp, biện pháp đẩy lùi những hành vi thiếu ý thức, thiếu văn hóa giao thông trong lứa tuổi thanh, thiếu niên…

2. Thể loại

Các tác phẩm dự thi thuộc 03 thể loại:

- Phóng sự;

- Khoa giáo;

- Clip ngắn (TVC).

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam, hiện đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam đều được đăng ký dự thi (không phân biệt chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp).

- Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo không được tham gia dự thi.

III. ĐIỀU KIỆN PHIM DỰ THI

1. Cá nhân, nhóm tác giả (không quá 05 người) hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức phải có đơn đăng kí dự thi (có mẫu gửi kèm theo thể lệ này, mẫu số 01 đối với cá nhân, nhóm tác giả; mẫu số 02 đối với cơ quan, tổ chức).

2. Mỗi tổ chức và cá nhân đăng ký và gửi phim dự thi trực tiếp với Ban tổ chức Liên hoan phim, số lượng không quá 01 phim đối với mỗi thể loại.

3. Mỗi Ban ATGT tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tham dự tổng số không quá 03 phim (không khống chế thể loại và không bao gồm đối tượng thuộc mục III.2).

4. Phim phóng sự thời lượng không dài quá 07 phút; phim khoa giáo không dài quá 15 phút; clip ngắn (TVC) có thời lượng không quá 45s. Phim phải sản xuất trong năm 2016, 2017 và chưa tham gia bất cứ cuộc thi nào khác. Ban tổ chức khuyến khích phim gửi sớm và đã phát sóng trên Đài Truyền hình trung ương và địa phương. Những phim này được Ban tổ chức xem xét cộng thêm điểm khi xét giải.

5. Tất cả các phim dự thi phải được số hóa theo chuẩn HD 1080i với định dạng phổ biến MPEG – 2.

6. Ban tổ chức chỉ nhận phim dự thi thuộc 03 thể loại qui định tại mục I.2.

7. Phim dự thi phải đảm bảo chất lượng về nội dung và kỹ thuật (hình ảnh và âm thanh). Mỗi phim một đĩa DVD (USB hoặc ổ cứng) riêng. Phim dự thi phải dán nhãn, ghi rõ (đơn vị dự thi, tên phim, thể loại, thời lượng chiếu, ngày gửi).

8. Tác giả, nhóm tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền của phim dự thi.

9. Ban tổ chức được quyền sử dụng các phim dự thi để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

10. Trong trường hợp sử dụng phim dự thi có mục đích thương mại, Ban tổ chức phải có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.

IV. BAN GIÁM KHẢO

Ban tổ chức Quyết định thành lập Ban giám khảo, tổ thư ký; ban hành Quy chế làm việc của Ban giám khảo và các quy định liên quan đến việc chấm thi bảo đảm công khai, minh bạch và khách quan.

V. NGUYÊN TẮC CHẤM THI

- Ban giám khảo đề xuất các tiêu chí chấm thi, trình Ban tổ chức thông qua, quyết định;

- Các tác phẩm hợp lệ sẽ được chấm thi qua 02 vòng: Sơ khảo và Chung khảo để xác định các tác phẩm đạt giải.

- Ban giám khảo chấm thi tập trung dưới sự giám sát của Ban tổ chức;

- Ban tổ chức thành lập Ban giám khảo độc lập cho mỗi thể loại.

VI. GIẢI THƯỞNG

1. Tặng cho các phim được giải; mỗi thể loại một giải nhất; hai giải nhì, ba giải ba. (Tùy theo số lượng phim, mỗi thể loại dự thi, Ban tổ chức sẽ trình Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia điều chỉnh số lượng giải tương ứng).

2. Ủy ban ATGT Quốc gia tặng cờ lưu niệm giải nhất kèm theo số tiền thưởng 10.000.000 đồng; cờ lưu niệm giải nhì kèm theo số tiền thưởng 8.000.000 đồng; cờ lưu niệm giải ba kèm theo số tiền thưởng 7.000.000 đồng.

3. Ban tổ chức LHP/ATGT/2017 tặng thưởng 5.000.000 đồng cho các phim dự thi đạt các giải phụ từng thể loại (giải đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất….).

4. Công ty ô tô Toyota Việt Nam tặng thưởng 01 giải thưởng “Giải thưởng Toyota” cho phim xuất sắc đạt các tiêu chí của nhà tài trợ.

VII. LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI LHP/ATGT/2017

Lễ tổng kết và trao giải LHP/ATGT/2017 dự kiến diễn ra vào tháng 12/2017 tại thành phố Hà Nội; được tổ chức trong 01 ngày; Lễ tổng kết và trao giải dự kiến truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (Thời gian và địa điểm cụ thể Ban Tổ chức có thông báo sau).

VIII. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Phim dự thi gửi về Ban tổ chức chậm nhất là ngày 15 tháng 10 năm 2017 bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (những nơi ở xa).

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các phim gửi tham gia không đúng thời gian quy định (căn cứ thời điểm Ban tổ chức nhận trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện đối với những đơn vị, địa phương gửi đường bưu chính) và những thất lạc trong quá trình tác giả gửi phim tham gia dự thi.

2. Ban tổ chức in sao đĩa DVD các phim đạt giải nhất, giải nhì, giải ba làm tư liệu cấp cho các địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền.

3. Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam lựa chọn phát sóng các phim đạt giải, có nội dung tốt để tuyên truyền trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

4. Ban ATGT tỉnh, thành phố, các đơn vị, ban ngành trực thuộc Trung ương tham gia LHP/ATGT/2017, Ban giám khảo LHP/ATGT/2017 căn cứ các quy định trong Thể lệ này để thực hiện. Quá trình triển khai có vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Ban tổ chức để giải quyết.

5. Đơn đăng ký và phim dự thi gửi về Ban tổ chức, theo địa chỉ sau đây:

Cục Cảnh sát giao thông (qua Phòng 4) (đường Đặng Vũ Hỷ, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội; Điện thoại: 069.2324525; di động 091.3320.830;  Email: phongtuyentruyencsgt@gmail.com).

Ghi chú: Thể lệ, mẫu đơn đăng ký tham dự và kết quả cuộc thi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Ủy ban ATGT Quốc gia: http://antoangiaothong.gov.vn và http://www.csgt.vn ./.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Khuất Việt Hùng