Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Đấu giá biển số xe ô tô
Đã có 7 người trúng đấu giá biển số xe ô tô nộp tiền
Ngày đăng: 27/09/2023
Thống kê đến ngày 25/9, đã có 95 biển số được đấu giá thành công, dự thu trên 133 tỷ đồng. Đã có 7 người trung đấu giá biển số xe ô tô nộp với số tiền gần 11 tỷ đồng.
Cụ thể:
- Thời gian tổ chức đấu giá: 4 ngày
- Tổng số lượng biển số đấu giá: 95 biển
- Tổng số tiền trúng đấu giá: 133,125,000,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi ba tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu đồng).
- Số lượng người trúng đấu giá đã nộp tiền: 7 người
- Số tiền trúng đấu giá đã nộp: 10,955,000,000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu đồng).
- Đã hoàn thành việc đăng ký và cấp biển số trúng đấu giá: 01 trường hợp tại Hải Phòng (Biển số 15K-188.88).
Cụ thể từng ngày như sau:
1. Ngày 15/9/2023: 
- Số lượng biển số đấu giá: 11 biển
- Tổng số tiền trúng đấu giá: 82,325,000,000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi hai tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu đồng).
2. Ngày 21/9/2023:
- Số lượng biển số đấu giá: 18 biển
- Tổng số tiền trúng đấu giá: 13,125,000,000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu đồng).
3. Ngày 22/9/2023:
- Số lượng biển số đấu giá: 18 biển
- Tổng số tiền trúng đấu giá: 17,365,000,000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng).
4. Ngày 25/9/2023:
- Số lượng biển số đấu giá: 48 biển
- Tổng số tiền trúng đấu giá: 20,310,000,000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, ba trăm mười triệu đồng).
BBT