Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Nghiên cứu - Trao đổi
Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông trong sạch, vững mạnh
Ngày đăng: 25/09/2023
Phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông luôn ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông trong sạch, vững mạnh.

1. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Muốn hoàn thành tốt mọi công việc thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng. Muốn làm được như vậy, bên cạnh sự tự giác thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng phải tăng cường công tác kiểm tra của Đảng. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ và nguyên lý “không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo”, Đảng ta xác định: Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, ngày 16/10/1948, tại chiến khu Việt Bắc, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ký Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng là một tất yếu khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và công tác xây dựng Đảng. Đây là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị (khoá VIII) đồng ý lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng. Từ khi ra đời đến nay, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ, đến nay trở thành hệ thống ngành Kiểm tra Đảng từ Trung ương đến cơ sở đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động lãnh đạo của Đảng và trong công tác xây dựng Đảng.

Nhìn lại chặng đường 75 năm qua (16/10/1948-16/10/2023), Ngành Kiểm tra Đảng luôn kế thừa và phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”. Đó là, luôn bám sát tôn chỉ, mục đích xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng trong từng giai đoạn; phải làm rõ đúng, sai, ưu điểm, khuyết điểm, mức độ vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng thời phải thực hiện một cách triệt để nguyên tắc, trình tự, thủ tục, phương pháp được quy định tại Điều lệ Đảng cũng như các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sức mạnh của Đảng, để mọi tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; từ đó thúc đẩy và giáo dục cán bộ, đảng viên làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, Nhà nước.

Cùng với lịch sử phát triển không ngừng của Ngành Kiểm tra Đảng trong 75 năm qua, đối với ngành kiểm tra Đảng Cục Cảnh sát giao thông, kể từ ngày thành lập (năm 2000) đến nay, luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục, từng bước phát triển về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng. Trải qua 23 năm, các thế hệ Ngành Kiểm tra Đảng Cục Cảnh sát giao thông luôn không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đạt được, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành đa dạng, mở rộng hơn trước, với phương châm công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ theo đúng các nguyên tắc, phương pháp. Các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 21 lượt tổ chức đảng, 34 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 10 lượt tổ chức đảng, 45 đảng viên; thi hành kỷ luật đảng đối với 16 đảng viên.

Các cuộc kiểm tra của cấp ủy các cấp tăng về số lượng, chất lượng ngày một nâng cao. Công tác giám sát đã đi vào nền nếp, phát huy tác dụng tốt trong việc nắm tình hình tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng. Việc thi hành kỷ luật đảng đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đúng nguyên tắc quy trình, thủ tục; việc xử lý kỷ luật về Đảng, chính quyền, đoàn thể nhìn chung đã được thực hiện đồng bộ, đảm bảo tính nghiêm minh. Những bước phát triển trên đã góp phần tô điểm nên truyền thống tốt đẹp Ngành Kiểm tra Đảng.

2. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông nhiệm kỳ 2020-2025, để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông theo chúng tôi cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tổ chức sơ, tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng với đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát với công tác giáo dục, tuyên truyền quan điểm, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đảng ủy Cục CSGT thường xuyên tổ chức giao ban kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng  Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông trong sạch, vững mạnh

Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Căn cứ các quy định của Đảng, sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế, cấp ủy các cấp, chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm theo phương châm “giám sát theo hướng mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; tăng số lượt kiểm tra, giám sát đối với đảng viên; thực hiện kiểm tra, giám sát đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình, có chất lượng và hiệu quả, ra thông báo kết luận kiểm tra và kết quả giám sát cụ thể, rõ ràng.

Thứ ba, cụ thể hóa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thành một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại, xếp thi đua - khen thưởng đối với các tổ chức đảng và cấp ủy định kỳ hằng năm. Tiêu chí cần cụ thể, mang tính định lượng, trong đó lấy tỷ lệ hoàn thành khối lượng, tiến độ và hiệu quả công việc, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát,... làm thước đo đánh giá cấp ủy viên và tổ chức đảng.

Thứ tư, kiện toàn tổ chức, bổ sung số lượng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp. Chủ động xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kiểm tra có trình độ và chuyên môn cao; trang bị cho đội ngũ cán bộ kiểm tra có đầy đủ trình độ nghiệp vụ ở các lĩnh vực, đủ bản lĩnh, kinh nghiệm, phương pháp kiểm tra, có đạo đức, lối sống trong sáng. Kịp thời động viên, biểu dương những cá nhân tiên tiến, tích cực, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

Nguyễn Thành Công