Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Giảm trừ tiền bồi thường nếu chủ xe cơ giới không thông báo tai nạn
Ngày đăng: 03/08/2021
Đó là một trong những quyền của doanh nghiệp bảo hiểm được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Khi tai nạn giao thông xảy ra, người điều khiển phương tiện và chủ phương tiện phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại với phương tiện và con người mà bạn gây thiệt hại cho họ. Tuy nhiên, khi chủ phương tiện mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự với xe cơ giới thì phía bảo hiểm sẽ có trách nhiệm thay bạn bồi thường thiệt hại với thân thể, tính mạng và tài sản với đối tượng mà xe ô tô này gây tai nạn. Do đó, một trong những trách nhiệm hàng đầu của chủ phương tiện là phải thông báo tai nạn cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP nêu rõ, ngoài các quyền theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp đầy đủ và trung thực những nội dung đã được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm; xem xét tình trạng xe cơ giới trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Đặc biệt, doanh nghiệp bảo hiểm được giảm trừ tối đa 5% số tiền bồi thường thiệt hại đối với tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không thông báo tai nạn cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định hoặc sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phát hiện trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ thông báo khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm.

Sau khi đã thực hiện tạm ứng bồi thường theo quy định, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu Ban điều hành Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hoàn trả số tiền đã tạm ứng bồi thường trong trường hợp tai nạn được xác định thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc khoản tiền tạm ứng bồi thường vượt mức bồi thường bảo hiểm theo quy định trong trường hợp tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm còn có quyền đề nghị cơ quan Công an cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn theo quy định, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phù hợp với thực tế triển khai loại hình bảo hiểm này.

H.L