Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Tăng mức bồi thường bảo hiểm xe cơ giới lên 150 triệu đồng/người/vụ
Ngày đăng: 22/10/2020
Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Dự thảo thông tư đã tăng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng do xe cơ giới gây ra.

Tăng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với con người

Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bao gồm mức trách nhiệm bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, tỷ lệ của từng nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành và công tác lập dự toán, kế toán và quyết toán của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Theo đó, tại Điều 3, dự thảo thông tư quy định, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng/1người/1 vụ tai nạn. Đồng thời, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự gây ra là 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn. Ngoài ra, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc; sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe máy chuyên dùng gây ra là 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

Như vậy, so với quy định hiện hành, mức bồi thường bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng do chủ xe cơ giới gây ra đã tăng lên, cụ thể là tăng thêm 50 triệu đồng/người/vụ (hiện nay là 100 triệu đồng/người/vụ). Còn mức bồi thường bảo hiểm đối với tài sản vẫn giữ nguyên là 50 triệu đồng/vụ.

Thêm quy định cụ thể tăng minh bạch Quỹ bảo hiểm xe cơ giớiBên cạnh đó, về phí bảo hiểm của từng loại xe cơ giới cũng được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo dự thảo Thông tư. Tại Phụ lục, các mức phí không thay đổi, ngoại trừ việc bổ sung thêm phương tiện là xe máy điện. Mức phí tham gia bảo hiểm đối với chủ xe máy điện là 55 nghìn đồng, bằng mức phí bảo hiểm đối với chủ xe cơ giới có dung tích 50cc trở xuống.

Một điểm mới tại dự thảo thông tư là đã có quy định rất chi tiết, cụ thể về Quỹ bảo hiểm xe cơ giới so với quy định hiện hành. Theo đó, dự thảo đã quy định về tỷ lệ từng từng nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới (Quỹ).

Cụ thể: Mức chi không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ năm trước (nếu có) đối với công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ; Mức chi không vượt quá 15% đối với tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Chi không thấp hơn 35% đối với công tác hỗ trợ nhân đạo; chi không vượt quá 10% đối với công tác hỗ trợ khen thưởng cho lực lượng công an;….. Ngoài ra, dự thảo đã quy định về mức chi không vượt quá 10% đối với việc chi hoàn thiện, duy trì cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Cùng với đó, dự thảo thông tư cũng quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Quỹ, bao gồm: Hội đồng quản lý Quỹ; Ban điều hành Quỹ; và Ban kiểm soát quỹ.

Ngoài ra, dự thảo cũng đã quy định rõ về việc lập dự toán, kế toán, quyết toán Quỹ. Theo đó, trước ngày 15/12 hàng năm, Ban điều hành Quỹ lập dự toán thu, chi của Quỹ để Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt và phải được gửi cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) và các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ngay sau khi phê duyệt. Định kỳ hàng quý, 6 tháng có trách nhiệm lập báo cáo thu, chi của Quỹ để báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt và gửi Bộ Tài chính.

Về quyết toán Quỹ, dự thảo nêu rõ, hàng năm, Ban điều hành Quỹ có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ để báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt; Báo cáo năm phải lập trước ngày 10/2 của năm kế tiếp và gửi trước ngày 31/3 của năm kế tiếp.

Dự thảo cũng nêu rõ, các hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới giao kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng. Trường hợp sửa đổi, bổ sung, giao kết hợp đồng bảo hiểm sau thời điểm Thông tư này có hiệu lực, thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Khi có hiệu lực Thông tư này thay thế Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 và Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009; Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008, Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính./.

Tuyết Nhung