Trang chủ
   

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát chuyên đề trong Đảng bộ Cục CSGT

2024-06-14 14:38:45

Công tác giám sát chuyên đề trong Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và tổ chức thực hiện nghiêm tục của cấp ủy, UBKT các cấp; có nhiều tiến bộ trong thực hiện nội dung, hình thức, phương pháp giám sát chuyên đề. Chương trình giám sát đã bám vào nghị quyết của cấp trên và của cấp mình.

Điều 3 Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quy định: “Giám sát của Đảng là việc của các tổ chức đảng quan sát, theo dõi, nắm bắt, xem xét, đánh giá, kết luận hoạt động nhằm kịp thời nhắc nhở để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước và khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có)”.

1. Giám sát của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ khi mới manh nha; giúp đối tượng được giám sát thực hiện đúng kỷ luật đảng; phát hiện, góp ý, phản ánh, đề xuất nhằm phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm là chính; khác với kiểm tra của đảng là làm rõ đúng, sai. Hình thức giám sát có giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề. Trong đó giám sát chuyên đề là hình thức giám sát tập trung vào một vấn đề, một nghị quyết, chỉ thị, chương trình... của cấp ủy và tổ chức đảng. Chỉ giám sát chuyên đề với những nghị quyết, chỉ thị, chương trình đang tổ chức thực hiện. Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng thời gian, địa bàn cụ thể, chủ thể giám sát lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm hoặc những vấn đề nổi cộm mới nảy sinh trong thực tiễn để tổ chức thực hiện giám sát.  

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giám sát của Đảng trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông đã chủ động hoặc tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương, UBKT Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và UBKT Đảng ủy Công an Trung ương. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, các cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông đã tổ chức giám sát chuyên đề đối với 14 tổ chức đảng, 18 đảng viên (trong đó cấp ủy các cấp giám sát đối với 04 tổ chức đảng, 17 đảng viên; UBKT các cấp giám sát đối với 10 tổ chức đảng, 01 đảng viên). Nội dung giám sát đối với tổ chức đảng chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 01-QĐi/ĐUCA-X03 ngày 28/01/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương, Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục Cảnh sát giao thông đối với công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên các lĩnh vực giao thông; việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020 - 2025;.... Nội dung giám sát đối với đảng viên chủ yếu là việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ;…  

Công tác giám sát chuyên đề trong Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và tổ chức thực hiện nghiêm tục của cấp ủy, UBKT các cấp; có nhiều tiến bộ trong thực hiện nội dung, hình thức, phương pháp giám sát chuyên đề. Chương trình giám sát đã bám vào nghị quyết của cấp trên và của cấp mình. Tổ chức đảng và đảng viên được giám sát đã phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, luôn thực hiện tốt các bước của quy trình giám sát; bảo đảm phương châm, phương hướng, phương pháp, nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định; thường xuyên nghiên cứu, nắm vững những quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến nội dung giám sát. Đồng thời, lựa chọn nội dung giám sát vừa đảm bảo tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; các cuộc giám sát đều có thông báo kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Do đó góp phần giúp cho chất lượng công tác giám sát có nhiều chuyển biến tiến bộ nhằm tích cực phòng ngừa sai phạm, kịp thời xử lý những bất cập mới phát sinh.

Nhiều giải pháp đươc đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát chuyên đề trong Đảng bộ Cục CSGT

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giám sát chuyên đề trong Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông vẫn còn một số hạn chế sau: Một số cấp ủy, người đứng đầu còn coi nhẹ công tác giám sát của Đảng dẫn đến việc xác định, lựa chọn nội dung xây dựng chương trình, kế hoạch dàn trải. Chất lượng, hiệu quả một số cuộc giám sát chưa cao. Việc thực hiện quy trình giám sát ở một số cấp ủy còn lúng túng, vẫn còn nhầm lẫn với công tác kiểm tra, nhất là cấp cơ sở. Công tác phối hợp để phục vụ hoạt động giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp còn nhiều hạn chế và thiếu đồng bộ. Số lượng các cuộc giám sát chuyên đề ở một số cấp ủy, UBKT còn ít;…  

2. Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác giám sát chuyên đề trong Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông, các cấp ủy, UBKT các cấp cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:  

Một là, cấp ủy, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, trong đó có giám sát chuyên đề. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nói riêng, nhất là: Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Chỉ thị số 01-CT/ĐUCA ngày 13/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Đề án số 12-ĐA/ĐUCA ngày 05/12/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT, cơ quan UBKT các cấp trong Công an nhân dân, Nghị quyết lãnh đạo, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy C08 nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hằng năm,… Thực hiện tốt nội dung này giúp các cấp ủy, UBKT, tổ chức đảng và đảng viên nắm vững, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác giám sát, thường xuyên coi trọng và chủ động thực hiện việc giám sát.   

Hai là, từng cấp ủy viên, thành viên UBKT chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên, đề xuất cấp ủy lựa chọn đối tượng, nội dung, hình thức, phương pháp giám sát phù hợp, hướng vào những lĩnh vực nhạy cảm, vấn đề bức xúc, dễ phát sinh sai phạm. Gắn giám sát tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với giám sát cá nhân người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Qua giám sát, kịp thời phát hiện ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của đảng viên từ khi mới phát sinh để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm. Nếu phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, cấp ủy trực tiếp kiểm tra hoặc chuyển UBKT cấp mình kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra với công tác giám sát; trong đó giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp hài hòa giữa giám sát chuyên đề với giám sát thường xuyên. Lấy thông tin từ giám sát thường xuyên làm cơ sở giám sát chuyên đề và khi thực hiện xong cuộc giám sát chuyên đề thì phải làm tốt giám sát thường xuyên để theo dõi kết quả thực hiện.

Ba là, hướng dẫn, giúp đỡ cấp ủy, UBKT cấp dưới trong triển khai thực hiện giám sát. Các cấp ủy cần xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT với các đơn vị, tổ chức có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Lãnh đạo việc kết hợp chặt chẽ giữa giám sát trong Đảng với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Coi trọng, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, các tổ chức quần chúng và đảng viên tham gia giám sát tổ chức đảng và cán bộ đảng viên để phục vụ công tác giám sát của cấp ủy các cấp.

Bốn là, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác giám sát bằng các hình thức thích hợp cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, cấp ủy viên các cấp, nhất là cấp cơ sở nắm vững phương pháp, nội dung, quy trình tiến hành các cuộc giám sát chuyên đề để thực hiện nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả. Từng bước đầu tư khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin gắn với cải cách phương pháp, lề lối làm việc, góp phần nâng cao chất lượng công tác giám sát, phục vụ tích cực, kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy về công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Năm là, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề có nội dung toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ nội dung, đối tượng, thời gian, tiến độ thực hiện; phân công trách nhiệm cho đoàn, tổ và từng cá nhân triển khai, tổ chức thực hiện giám sát đúng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình giám sát, làm tốt công tác tư tưởng để đối tượng được giám sát tự giác nhận thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm (nếu có). Tiến hành khảo sát, nắm tình hình, làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan để có cơ sở nhận xét, đánh giá kết quả giám sát bảo đảm chính xác, khách quan. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát, bám vào quy chế làm việc và tiến hành theo quy trình giám sát chuyên đề. Sau giám sát, phải thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc thực hiện thông báo kết luận giám sát, để việc giám sát thực sự có hiệu quả. 

Sáu là, coi trọng công tác sơ kết, tổng kết trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chuyên sâu, rút ra những bài học kinh nghiệm để phát huy, khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, UBKT. Nghiên cứu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định về công tác giám sát để việc thực hiện có hiệu quả hơn nữa.

Thượng tá Nguyễn Thành Công

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cục CSGT

Đăng ký, khai báo xe