Trang chủ
   

Đã có 7 người trúng đấu giá biển số xe ô tô nộp tiền

2023-09-27 12:18:01

Thống kê đến ngày 25/9, đã có 95 biển số được đấu giá thành công, dự thu trên 133 tỷ đồng. Đã có 7 người trung đấu giá biển số xe ô tô nộp với số tiền gần 11 tỷ đồng.

Cụ thể:
- Thời gian tổ chức đấu giá: 4 ngày
- Tổng số lượng biển số đấu giá: 95 biển
- Tổng số tiền trúng đấu giá: 133,125,000,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi ba tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu đồng).
- Số lượng người trúng đấu giá đã nộp tiền: 7 người
- Số tiền trúng đấu giá đã nộp: 10,955,000,000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu đồng).
- Đã hoàn thành việc đăng ký và cấp biển số trúng đấu giá: 01 trường hợp tại Hải Phòng (Biển số 15K-188.88).
Cụ thể từng ngày như sau:
1. Ngày 15/9/2023: 
- Số lượng biển số đấu giá: 11 biển
- Tổng số tiền trúng đấu giá: 82,325,000,000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi hai tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu đồng).
2. Ngày 21/9/2023:
- Số lượng biển số đấu giá: 18 biển
- Tổng số tiền trúng đấu giá: 13,125,000,000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu đồng).
3. Ngày 22/9/2023:
- Số lượng biển số đấu giá: 18 biển
- Tổng số tiền trúng đấu giá: 17,365,000,000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu đồng).
4. Ngày 25/9/2023:
- Số lượng biển số đấu giá: 48 biển
- Tổng số tiền trúng đấu giá: 20,310,000,000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, ba trăm mười triệu đồng).
BBT
Đăng ký, khai báo xe