Văn bản pháp luật ATGT
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày đăng Tình trạng
1 Dự thảo Quy định báo cáo, thống kê tổng hợp, ()

gt//uploads/vanban/pub_dir/ttcsdltngt_34.doc
24/03/2009 Còn hiệu lực
2 DỰ thảo quy định về việc tổ chức kiểm định ATKT& BVMT xe ô tô, xe máy()

gt//uploads/vanban/pub_dir/tt kdinh11_35.3
24/03/2009 Còn hiệu lực
3 GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH ()

gt//uploads/vanban/pub_dir/mau 02-gcn kdinh_36.doc
24/03/2009 Còn hiệu lực
4 Số 02/2008/TTLT/BCA-QP-YT-GTVT-KH&CN()

gt//uploads/vanban/pub_dir/thong tu 02- coi den_38
24/03/2009 Còn hiệu lực
5 Dự thảo Sổ kiểm định an toàn kỹ thuật()

gt//uploads/vanban/pub_dir/mau 01-so kd_39.doc
24/03/2009 Còn hiệu lực
6 Dự thảo tem kiểm định an toàn kỹ thuật()

gt//uploads/vanban/pub_dir/mau 03-tem_40.doc
24/03/2009 Còn hiệu lực
7 Dự thảo phiếu kiểm định ()

gt//uploads/vanban/pub_dir/mau 04-phieukd_41.doc
24/03/2009 Còn hiệu lực
8 Dự thảo biên bản kiểm tra lập sổ chứng nhận kiểm định()

gt//uploads/vanban/pub_dir/mau 05-phieulso_42.rtf
24/03/2009 Còn hiệu lực
9 Thông tư số : 06/2009/TT-BCA(C11)()

gt//uploads/vanban/pub_dir/ttư 06(11_56.3
11/03/2009 Còn hiệu lực
10 146/2007/NĐ-CP ()

gt/uploads/vanban/pub_dir/146 nd cp 07_11.doc
16/01/2009 Còn hiệu lực
11 156/2007/NĐ-CP()

gt/uploads/vanban/pub_dir/nd156_2.doc
04/11/2008 Còn hiệu lực
12 16/2008/NQ-CP()

31/07/2008 Còn hiệu lực
Trang          11   12