Văn bản pháp luật ATGT
Trích yếu : Số hiệu :
Lĩnh vực văn bản: Cơ quan ban hành :
Loại văn bản: Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày đăng Tình trạng
1 13/2009/TT-BGTVT()

gt//uploads/vanban/pub_dir/tt13bgtvt toc do khoang
17/07/2009 Còn hiệu lực
2 Dự thảo Thông tư Quy định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt()

gt//uploads/vanban/pub_dir/thong tu hd tuyen truye
02/07/2009 Còn hiệu lực
3 Dự thảo quy định về còi đèn()

gt//uploads/vanban/pub_dir/dtcoiden_33.doc
24/03/2009 Còn hiệu lực
4 Dự thảo văn bản Công an Xã, phường()

gt//uploads/vanban/pub_dir/chÍnh phỦ_32.doc
24/03/2009 Còn hiệu lực
5 Dự thảo Quy định báo cáo, thống kê tổng hợp, ()

gt//uploads/vanban/pub_dir/ttcsdltngt_34.doc
24/03/2009 Còn hiệu lực
6 DỰ thảo quy định về việc tổ chức kiểm định ATKT& BVMT xe ô tô, xe máy()

gt//uploads/vanban/pub_dir/tt kdinh11_35.3
24/03/2009 Còn hiệu lực
7 GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH ()

gt//uploads/vanban/pub_dir/mau 02-gcn kdinh_36.doc
24/03/2009 Còn hiệu lực
8 Số 02/2008/TTLT/BCA-QP-YT-GTVT-KH&CN()

gt//uploads/vanban/pub_dir/thong tu 02- coi den_38
24/03/2009 Còn hiệu lực
9 Dự thảo Sổ kiểm định an toàn kỹ thuật()

gt//uploads/vanban/pub_dir/mau 01-so kd_39.doc
24/03/2009 Còn hiệu lực
10 Dự thảo tem kiểm định an toàn kỹ thuật()

gt//uploads/vanban/pub_dir/mau 03-tem_40.doc
24/03/2009 Còn hiệu lực
11 Dự thảo phiếu kiểm định ()

gt//uploads/vanban/pub_dir/mau 04-phieukd_41.doc
24/03/2009 Còn hiệu lực
12 Dự thảo biên bản kiểm tra lập sổ chứng nhận kiểm định()

gt//uploads/vanban/pub_dir/mau 05-phieulso_42.rtf
24/03/2009 Còn hiệu lực
Trang          11   12