Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Nghiên cứu - Trao đổi
Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần XDLL CSGT trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Ngày đăng: 29/07/2019
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (trong đó có lực lượng Cảnh sát giao thông) trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an. Đảng bộ cơ sở Phòng CSGT Vĩnh Long đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường xây dựng lực lượng CSGT ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đề án số 06 của Bộ Công an về: “ Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt độn hiệu lực, hiệu quả.” và Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; chỉ đạo của Đảng bộ, Ban giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT được thành lập trên cơ sở sát nhập phòng CSGT đường bộ và phòng CSGT đường thuỷ nội địa, Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông từ đó ra đời, Đảng bộ có 09 chi bộ trực thuộc, Đảng uỷ có 15 đồng chí, có hơn 130 đảng viên chính thức. Các chi bộ trực thuộc, các đội, trạm được bố trí công tác ở nhiều nơi nên gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý cán bộ. Trong khi đó CSGT là lực lượng công khai thi hành pháp luật, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một số lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, với người vi phạm, với tiêu cực và mặt trái của xã hội vì vậy các thế lực thù địch, bọn tội phạm và các phần tử xấu thường triệt để lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của lực lượng CSGT, nhất là những sai phạm, tiêu cực của một số cán bộ, chiến sỹ để tấn công, xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh, làm ảnh hưởng tới uy tín của lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung, lực lượng CSGT nói riêng, vô hiệu hóa hiệu lực của các cơ quan nhà nước, các lực lượng vũ trang nhân dân.

Để xây dựng lực lượng CSGT trong sạch, vững mạnh Ban Chấp hành Đảng bộ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tác phong công tác, sinh hoạt trong cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2019: “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về: “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ, phong trào “ CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Quy định số 08- QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “ Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”, phong trào “ 5 xây, 5 chống” của đơn vị. Sáu tháng đầu năm  2019, từng đảng viên đều chủ động trong công tác, thể hiện tính trung thực, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, tinh thần phục vụ nhân dân, đoàn kết xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh, có lối sống giảng dị, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, không có biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ, không có cán bộ đảng viên sai phạm bị xử lý kỷ luật.

Để thuận lợi trong công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở đã bố trí lãnh đạo các đội, trạm cũng đồng thời là cấp uỷ các chi bộ trực thuộc, đồng chí Đội trưởng, Trạm trưởng là Bí thư các chi bộ cũng là Đảng uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, qua đó tạo thuận lợi trong quán triệt cho cán bộ đảng viên thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng bộ cơ sở.

CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quân thực hiện cao điểm TTKS, xử lý vi phạm.

Sáu tháng đầu năm 2019 bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát 2.799 ca, có 10.371lượt CBCS tham gia, với tổng thời gian là 12.149 giờ, lập biên bản 6.061 trường hợp vi phạm; xử phạt 5.693 trường hợp với số tiền 4.186.625.000 đồng, trong đó phạt vi phạm nồng độ cồn là 254 trường hợp với số tiền là 711.530.000 đồng. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 333 trường hợp, tạm giữ 732 phương tiện.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, trong thời gian qua trong công tác  xây dựng lực lượng CSGT trong sạch, vững mạnh cũng bộc lộ một số tồn tại thiếu sót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn  trong thời gian tới. Đó là chưa gắn việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, xây dựng lực lượng CSGT trong sạch, vững mạnh với thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước của đơn vị. Công tác chính trị tư tưởng làm chưa thường xuyên, chưa có nhiều kênh thông tin để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, giám sát, phát hiện sai phạm, giúp đỡ xây dựng lực lượng CSGT trong sạch, vững mạnh.

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đang ráo riết đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta. Chúng tập trung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trong đó, chúng đặc biệt tập trung mũi nhọn khai thác, lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của các cơ quan nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là những sơ hở, thiếu sót, sai phạm, tiêu cực của một số cán bộ, chiến sỹ CSGT để tấn công, xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh người CAND, làm ảnh hưởng tới uy tín của CSGT nói riêng và ảnh hưởng uy tín của lực lượng CAND nói chung.

Mặt khác, những tiêu cực xã hội, mặt trái nền kinh tế thị trường đã và đang tác động mạnh đến quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh-trật tự nói chung, đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói riêng thời gian tới rất nặng nề và khó khăn, phức tạp. Vì vậy, công tác phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong lực trong lực lượng CSGT nhằm xây dựng lực lượng CSGT ngày càng trong sạch, vững mạnh cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả.

Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, xây dựng lực lượng CSGT trong sạch, vững mạnh, từng bước tiến lên chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới; trước hết, cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, Đảng uỷ, lãnh đạo các đội, trạm và lãnh đạo đơn vị trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp về phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong các mặt hoạt động của lực lượng CSGT.

Các cấp ủy và lãnh đạo các đội, trạm, lãnh đạo đơn vị cần trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về tình hình sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sỹ do mình quản lý. Trong chỉ đạo thiếu quyết liệt, kém hiệu quả để sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sỹ xảy ra nghiêm trọng hoặc có nhiều cán bộ, chiến sỹ sai phạm, báo chí, đơn thư phản ánh gây bức xúc trong dư luận thì phải xem xét xử lý trách nhiệm liên đới theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Hai là, định kỳ rà soát đánh giá, phân loại cán bộ, chiến sỹ, kiên quyết không bố trí làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát những cán bộ, chiến sỹ có biểu hiện tiêu cực, vi phạm quy trình đã bị xử lý kỷ luật; sẳn sàng đề nghị Ban giám đốc Công an tỉnh, Bộ Công an loại ra khỏi lực lượng Công an nhân dân những cán bộ, chiến sỹ tha hóa, biến chất, không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định của ngành.

Ba là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót tồn tại; xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sỹ sai phạm, tiêu cực.

Tăng cường công tác quản lý cán bộ thông qua chương trình, kế hoạch, lịch công tác; đồng thời gắn với công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình công tác, lễ tiết tác phong, giao tiếp ứng xử, điều lệnh CAND. Mọi sai phạm của cán bộ, chiến sỹ phải được xác minh, kết luận và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.

Bốn là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động của lực lượng CSGT. Tổ chức tốt việc tiếp nhận phản ánh của nhân dân qua “đường dây nóng”, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Thực hiện đúng quy trình, quy chế công tác. Tiếp tục nghiên cứu cải cách hành chính, không gây phiền hà cho nhân dân.

Năm là, việc chỉ đạo thực hiện giải pháp phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong các mặt hoạt động của lực lượng CSGT cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước của đơn vị như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Học tập và thực hiện 6 điều Bác dạy CAND” “Xây dựng văn hóa ứng xử của người Cảnh sát nhân dân” và phong trào thi đua “CSGT mỗi ngày làm một việc tốt, vì nhân dân phục vụ” với những hình thức, nội dung phù hợp, hiệu quả thiết thực nhằm xây dựng lực lượng CSGT ngày càng trong sạch, vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Quốc Thới

Trưởng phòng, Bí thư Đảng bộ cơ sở Phòng CSGT Công an Vĩnh Long