Trang chủ / Nghiên cứu - Trao đổi
Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX
Ngày đăng: 13/12/2018
Trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024.

xem đề cương  tại đây

Các tin khác liên quan