Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

bên phải trên 1 Quảng cáo phải homthulienlac Quảng cáo phải Danh ba dien thoai
Trang chủ / Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Trả lời bạn đọc tháng 6/2017
Ngày đăng: 30/06/2017

Bạn Văn Viên ở Đồng Nai có hỏi: có được hoàn phí bảo hiểm khi đơn phương hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm không?

Với câu hỏi của bạn, Cục CSGT xin trả lời như sau:

Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự giữa chủ xe cơ giới với doanh nghiệp bảo hiểm.

Khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chủ xe cơ giới được doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm chỉ được hủy bỏ trong những trường hợp sau:

- Xe cơ giới bị thu hồi đăng ký và biển số theo quy định của pháp luật;

- Xe cơ giới hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật;

- Xe cơ giới bị mất được cơ quan công an xác nhận;

- Xe cơ giới hỏng không sử dụng được hoặc bị phá hủy do tai nạn giao thông được cơ quan công an xác nhận; xe tạm nhập, tái xuất.

Khi chủ xe cơ giới muốn hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm muốn hủy bỏ và các bằng chứng về việc xe cơ giới thuộc đối tượng được hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm theo quy định.

Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt từ thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho chủ xe cơ giới 70% phần phí bảo hiểm của thời gian hủy bỏ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực, nhưng chủ xe cơ giới yêu cầu hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đã xảy ra sự kiện bảo hiểm và phát sinh trách nhiệm bồi thường bảo hiểm.

Trường hợp chủ xe cơ giới không có thông báo về việc hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, nhưng doanh nghiệp bảo hiểm có những bằng chứng cụ thể về việc xe cơ giới thuộc đối tượng được hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm theo quy định, thì doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo cho chủ xe cơ giới để thực hiện các thủ tục hủy bỏ hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo mà chủ xe cơ giới không thực hiện các thủ tục hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên được hủy bỏ.

Bạn Duytungnguyen ở Lâm Thao, Phú Thọ có hỏi: Doanh nghiệp bảo hiểm được quyền yêu cầu cơ quan cung cấp những tài liệu gì để phục vụ việc bồi thường thiệt hại trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới?

Với câu hỏi của bạn, Cục CSGT xin trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 19 và khoản 3, điều 22, Nghị định 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, để phục vụ việc bồi thường thiệt hại trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với bên thứ ba (là người bị thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản do xe cơ giới gây ra), doanh nghiệp bảo hiểm được quyền đề nghị cơ quan Công an cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn, gồm:

- Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn;

- Sơ đồ hiện trường, bản ảnh (nếu có);

- Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn;

- Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông;

- Các tài liệu khác có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có).

Bạn Mạnh Trường ở Nông Cống, Thanh Hóa có hỏi: xử lý như thế nào khi chủ xe cơ giới không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm xác định?

Với câu hỏi của bạn, Cục CSGT xin trả lời như sau:

Trên thực tế xảy ra rất nhiều trường hợp chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm mâu thuẫn trong vấn đề xác định mức độ thiệt hại của vụ tai nạn giao thông, dẫn đến kéo dài công tác giám định thiệt hại, gây khó khăn cho cả doanh nghiệp bảo hiểm, chủ xe cơ giới và bên thứ ban. Vì vậy xin lưu ý bạn một số quy định về vấn đề này như sau:

Khi xảy ra tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền phải phối hợp chặt chẽ với chủ xe cơ giới, bên thứ ba hoặc người đại diện hợp pháp của các bên liên quan thực hiện việc giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất.

Kết quả giám định phải lập thành văn bản có chữ ký của các bên liên quan. Doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm về chi phí giám định.

Trường hợp chủ xe cơ giới không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm xác định, hai bên thỏa thuận chọn cơ quan giám định độc lập thực hiện việc giám định.

Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được việc trưng cầu giám định độc lập thì một trong các bên được yêu cầu Toà án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi cư trú của chủ xe cơ giới chỉ định giám định độc lập. Kết luận bằng văn bản của giám định độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên.

Trường hợp kết luận của giám định độc lập khác với kết luận giám định của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả chi phí giám định độc lập. Trường hợp kết luận của giám định độc lập trùng với kết luận giám định của doanh nghiệp bảo hiểm, chủ xe cơ giới phải trả chi phí giám định độc lập.

Trong trường hợp đặc biệt không thể thực hiện được việc giám định, thì doanh nghiệp bảo hiểm được căn cứ vào các biên bản, kết luận của các cơ quan chức năng có thẩm quyền và các tài liệu liên quan để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại.

BBT