Đèn đỏ giao thông

Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật

Quảng cáo phải Quảng cáo phải Danh ba dien thoai Chung tay vì an toàn giao thông
Trang chủ / Cảnh sát giao thông 24/7
Những kết quả tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng bộ Cục CSGT
Ngày đăng: 30/03/2020
Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) luôn xác định việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, qua đó góp phần xây dựng đơn vị, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong sạch, vững mạnh, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII). Với chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu giúp Bộ Công an trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và quản lý Nhà nước về bảo vệ trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; phối hợp với các lực lượng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm trật tự, an toàn xã hội trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) luôn xác định việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, góp phần xây dựng đơn vị, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong sạch, vững mạnh, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Cục CSGT đã chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện Nghị quyết quan trọng này. Chú trọng đổi mới cách thức tổ chức thực hiện ngay từ công tác triển khai, ban hành văn bản đến nội dung các chương trình hành động và kế hoạch. Công tác triển khai, quán triệt được chỉ đạo chặt chẽ, không qua loa, hình thức, đồng thời yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị phải kiểm tra, đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, sau khi quán triệt thông qua nội dung phải viết tay báo cáo thu hoạch, viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó có thêm nội dung “không can thiệp để bỏ qua việc xử lý vi phạm về TTATGT” và có kế hoạch cụ thể để thực hiện. Cùng với đó đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ba đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, gồm: kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất; sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” và sinh hoạt chuyên đề nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy Cục CSGT luôn tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thường xuyên bổ sung các quan điểm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục CSGT đã ban hành 03 quyết định, kiểm tra 9 tổ chức đảng và giám sát 7 tổ chức đảng.

Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo (nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nói chuyện chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục CSGT quan tâm thường xuyên đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CSGT trong sạch, vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, gắn với lãnh đạo, thực hiện tốt công tác chuyên môn. Tích cực đổi mới công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chú trọng những kiến thức mới, sát với thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung nhiều hình thức giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức theo hướng đi vào thực chất, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào, cuộc vận động khác do Trung ương, ngành Công an phát động. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử xấu lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, phòng, chống các biểu hiện “tự suy thoái” dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức nhiều hoạt động, phong trào để đưa đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống và thực tiễn công tác, chiến đấu.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; bám sát các quy định về tiêu chuẩn cán bộ để sắp xếp, bố trí cho phù hợp, chú trọng lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT; tăng cường quản lý, rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Đi đầu trong quán triệt và triển khai thực hiện Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, chỉnh đốn tư thế, lễ tiết, tác phong làm việc, siết chặt kỷ cương, Điều lệnh Công an nhân dân, nhằm chủ động phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những biểu hiện sai phạm, tiêu cực. Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và Bộ Công an chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược trong công tác bảo đảm TTATGT; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phương án, kế hoạch, mở nhiều cao điểm bảo đảm TTATGT, phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông.

Toàn cảnh buổi nói chuyện chuyên đề  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Do có sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Cục CSGT, các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong Đảng bộ Cục có nhiều chuyển biến mạnh mẽ; công tác bảo đảm TTATGT, trật tự, an toàn xã hội trên các tuyến giao thông được bảo đảm. Tai nạn giao thông bước đầu được kiềm chế. Năm 2019 toàn quốc xảy ra 17.608 vụ, làm chết 7.610 người, bị thương 13.624 người; so với năm 2018, giảm 939 vụ (-5,06%), giảm 597 người chết (-7,27%), giảm 934 người bị thương (-6,42%). Nhiều cán bộ, đảng viên trong đảng bộ nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng. Bằng những công việc, hành động cụ thể, ngày càng xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp, có sức lan tỏa, tạo sự tin yêu, đồng thuận của xã hội, của nhân dân với lực lượng CSGT. 

Thời gian tới, trước diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực và trong nước, đặc biệt là tác động của mặt trái kinh tế thị trường và những phức tạp của tình hình TTATGT, yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là đòi hỏi tất yếu. Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) một cách toàn diện, sâu sắc với những nội dung cụ thể, thiết thực để xây dựng đơn vị thực sự trong sạch, đoàn kết, vững mạnh, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Nguyễn Thành Công