Trang chủ
   
Trích yếu :
Số hiệu :

Văn bản Bộ Công an  

Dự thảo Thông tư

Ngày đăng: 04-12-2012

Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20 TT 36/2012/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe.

Số hiệu:
Người ký:
Cơ quan ban hành: Văn bản Bộ Công an
Loại văn bản: