Trang chủ
   

Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông: Dấu ấn nhiệm kỳ 2015 - 2020

2020-08-06 10:36:00

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đoàn kết thống nhất, Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao sức chiến đấu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay, góp phần bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội phục vụ đắc lực đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Cục CSGT và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã thường xuyên, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo; đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao; gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;  ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và các tổ chức Đảng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn thể, quần chúng, nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu thường xuyên, đột xuất trong công tác, chiến đấu của toàn lực lượng.

Các đồng chí Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục CSGT nhiệm kỳ 2015 - 2020

Một nhiệm kỳ với quyết tâm chính trị cao độ, toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cục CSGT đã gặt hái được những thành quả quan trọng. Bắt đầu từ việc tham mưu xây dựng quy chế, duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, báo cáo; tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng cấp trên; sinh hoạt chính trị chuyên đề, tự soi, tự sửa đến tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; giải quyết khiếu nại, tố cáo và chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đã tiến hành 41 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng và cấp ủy. Qua đó, đã kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót để kiến nghị chấn chỉnh, xử lý, thi hành kỷ luật các tập thể, cá nhân sai phạm, nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ Cục CSGT trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi tạo điều kiện cho công tác bảo đảm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự vào cuộc và ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, cùng với sự nỗ lực, cố gắng và hy sinh hết sức to lớn, lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSGT nói riêng đã phát huy truyền thống anh hùng, mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, với quyết tâm chính trị cao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT, TTATGT trong tình hình mới, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là:

Thứ nhất, đã kịp thời tham mưu giúp Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục UTGT”, trên cơ sở đó ban hành Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01-02-2019 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW.

Thứ hai, tham mưu giúp Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCA, ngày 03-4-2015 của Bộ Công an về việc việc tăng cường công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới; trên cơ sở đó đề xuất Bộ trưởng ban hành Chỉ thị số 01/CT-BCA, ngày 09-01-2019 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng CAND trong tình hình mới, trong đó xác định lực lượng CSGT phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả các mặt công tác, lực lượng CAND gương mẫu trong chấp hành Luật giao thông và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại Cục CSGT, năm 2020.

Thứ ba, tham mưu giúp Bộ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ trình Chính phủ báo cáo Quốc hội; phối hợp các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Đường sắt năm 2017; Chính phủ ban hành 16 Nghị định liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT; Bộ Công an ban hành 28 Thông tư quy định về công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Tham gia ý kiến đối với 03 dự thảo Luật và 11 Nghị định; Tham mưu giúp Bộ và chủ động ban hành ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch tổng kiểm soát, cao điểm, chuyên đề, văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị và Công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bảo đảm TTATGT theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND,...

         Thứ tư, tình hình TTATGT có nhiều chuyển biến tích cực, TNGT được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí; hằng năm trong nhiệm kỳ, số vụ TNGT trung bình giảm 6%, UTGT từng bước được khắc phục, ngăn chặn hiệu quả tệ nạn đua xe trái phép; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của người tham gia giao thông; bảo đảm giao thông thông suốt và tuyệt đối an toàn cho các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, nguyên thủ các Quốc gia, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Thông qua các hoạt động nghiệp vụ và công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên các tuyến giao thông nhất là mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, pháo nổ; khai thác đất, cát trái phép,…góp phần ổn định TTATXH, phục vụ thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và giữ vững Quốc phòng An ninh của đất nước,…Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện, giám sát, phát hiện vi phạm và tra cứu xử lý vi phạm TTATGT trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiện toàn tổ chức, sắp xếp cán bộ, xây dựng đảng, quần chúng có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả quan trọng; Công tác hậu cần phục vụ chiến đấu và các đề án, dự án được thực hiện hiệu quả góp phần xây dựng lực lượng CAND từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới,...

Đạt được những kết quả trên, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành. Lực lượng CSGT tiếp tục phát huy được vai trò nòng cốt, chủ động kiểm soát tình hình, tham mưu giúp Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ báo cáo Ban Bí thư, Chính phủ đề ra các chủ trương, giải pháp đồng bộ, quyết liệt, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các công tác trọng tâm. Cấp ủy, lãnh đạo các cấp và cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ luôn vững vàng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khối nữ Cảnh sát giao thông tham gia duyệt binh tại Đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc lần thứ VIII, năm 2020.

Nhiệm kỳ tới, trước những diễn biến của tình hình thế giới, khu vực và trong nước có ảnh hưởng đến công tác bảo đảm TTATGT, TTXH, Đảng ủy Cục CSGT sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng một số giải pháp trọng tâm như: Làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất các chủ trương, quyết sách, giải pháp, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về bảo đảm TTATGT, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh,… với sự đoàn kết, nỗ lực, thống nhất cao, Đảng bộ Cục CSGT sẽ tiếp tục phát huy được vị thế, vai trò của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an và của Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Văn Trung,

Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục CSGT