Trang chủ
   
8 quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

8 quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ngày 15/01/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP (Nghị định 03) về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thay thế cho Nghị định 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ (Nghị định 103). Nghị định 03 có hiệu lực từ ngày 01/3/2021.

Văn bản pháp luật ATGT

Tra cứu phương tiện vi phạm

giao thông qua hình ảnh

Biển kiểm soát

Loại phương tiện

Mã bảo mật